Cookies

Normativa aplicable

Estamos sometidos á lexislación vixente relacionada coas Fundacións.

  • Lexislación aplicable no ámbito galego, clic aquí.

Lei 12/2006, do 1 decembro, de fundacións de interese galego
Última actualización: 01/12/06

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego
Última actualización: 21/01/09

Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego
Última actualización: 21/01/09

Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións
Última actualización: 26/12/02

Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE nº 307, del 24 de decembro de 2002)
Última actualización: 23/12/02

Real decreto 1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos
Última actualización: 24/11/11

Real decreto 1517/2011, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve o texto refundido da Lei de auditoría de contas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2011, do 1 de xullo
Última actualización: 04/11/11

Real Decreto lexislativo 1/2011, do 1 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de auditoría de contas
Última actualización: 02/07/11

Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas (PGC PYMES)
Última actualización: 16/11/07

Real Decreto 296/2004, de 20 de febreiro, polo que se aproba o réxime simplificado da contabilidade foi derrogado pola Lei 16/2007, de 4 de xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa harmonización internacional con base na normativa da Unión Europea, excepto a Disposición Adicional 4ª e a Disposición Final 2ª, que continúan en vigor
Última actualización: 20/02/04

Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado
Última actualización: 10/10/03

  • Outra lexislación aplicable:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos)

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais, ten por obxecto a determinación do corpo básico de garantías e responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección da saúde dos traballadores fronte aos riscos derivados das condicións de traballo, e iso no marco dunha política coherente, coordinada e eficaz de prevención dos riscos laborais.

      Imprimir