Cookies

Programas de Cooperación – Garantía Xuvenil

Programas de Cooperación – Garantía Xuvenil
Programas de cooperación para mellorar a empregabilidade e a inserción profesional de persoas mozas

A Secretaría Xeral de Empleo da Xunta de Galicia, con data 01/10/2019 outorga unha subvención á FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN, para a contratación durante sete meses dunha persoa moza desempregada inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “ACOMPAÑAMENTO PARA PROGRAMA DE REDUCIÓN DO DANO”.

Esta axuda está cofinanciada cunha porcentaxe do 91,89 % pola Iniciativa de empleo xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, en particular:
a) Eixe 5. Integración sustentable no mercado de trabajo das persoas jóvenes que non se atopan empleadas, nin participan en actividades de educación nin formación, en particular no contexto da garantía xuvenil.


b) Prioridade de investimento 8.2. Integración sustentable no mercado de trabajo das persoas jóvenes que non se atopan empleadas nin participan en actividades de educación nin formación, así como as persoas jóvenes que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, en particular no contexto da garantía xuvenil.


c) Obxectivo específico 8.2.4. Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas jóvenes non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos incentivos económicos.


d) Medida 8.2.4.2. Axudas ao empleo para a contratación de persoas jóvenes durante un período superior a seis meses.

 

Finalidade: mellorar a empleabilidad e a inserción profesional dunha persoa moza inscrita no Sistema nacional de garantía xuvenil, proporcionándolle unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Funcións da persoa contratada: Familiarizarase coas funcións propias de Técnico/a de programa de captación activa e intervención en medio aberto (redución do dano) con persoas drogodependentes en situación de emerxencia social, e atención en centro tipo calor-café, en Vigo.