Cookies

Achégate á rede

Achégate á rede
Achégate á rede é unha iniciativa destinada a capacitar e dotar de autonomía dixital a mulleres en situación de vulnerabilidade.

Este programa pretende mellorar as competencias dixitáis de mulleres que se atopen en situación de vulnerabilidade, xerando mecanismos de apoderamento feminino que lles permitan acelerar o seu acceso ao mercado laboral e a realización de xestións coa administración electrónica de maneira autónoma. 

 

O programa Achégate á Rede podería englobarse dentro da Estratexia Europa 2020, na cal é unha prioridade o crecemento intelixente, que implica o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento e a innovación como impulsores do crecemento futuro. Isto require mellorar a calidade da educación, consolidar os resultados da investigación, promover a innovación e a transferencia de coñecementos en toda a Unión, explotar ao máximo as TIC. Para o desenvolvemento dunha sociedade dixital proponse unha Axenda dixital para Europa nos próximos anos que promova entre outros obxectivos, o acceso a Internet e a súa utilización por toda a cidadanía europea, especialmente mediante actividades que apoien a alfabetización dixital e a accesibilidade. Ademáis  englóbase tamén nos obxectivos da propia Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible, al cal incorporou os efectos da Covid-19 nos seus obxectivos, pois esta pandemia agravou a situación das mulleres e as nenas simplemente como consecuencia do seu sexo. E entre os seus obxectivos está reducir a fenda dixital, fomentar a formación e capacitación das mulleres e nenas.

 

Consta, por unha banda, dun Servizo de Apoio Dixital (en Vigo), e por outra, de Actividades de Formación (Vigo e Coruña).

 

O Servizo de Apoio Dixital está dirixido a mulleres que necesitan axuda para levar a cabo xestiones e trámites administrativos vía dixital, que é a norma na situación de pandemia mundial na que nos atopamos, dotándoas ao mesmo tempo das ferramentas necesarias para que elas poidan ser autónomas e contando co apoio dunha técnica de emprego con coñecemento en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e con perspectiva de xénero. Este servizo se ofrecerá no Ciber Emprego da Fundación Érguete-Integración durante o ano.

 

As Actividades de Formación están divididas en dous bloques, un de competencias dixitáis e outro de Igualdade. Estas actividades realizaranse ao longo do ano, en 4 talleres, en Vigo e 2 na Coruña.

 

Os contidos xerais en competencias dixitais inclúen:

  • O que podo esperar da Internet (uso do Email, G. Drive, busca de emprego e trámites)
  • Uso básico do teléfono móbil (configuración básica, chamadas e apps recomendables)
  • No ámbito da Igualdade: Autocuidado-pensar nunha mesma.

 

Para máis información e se che interesa fai clic aquí.

 
---------------------
Programa cofinanciado pola Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para o ano 2023.