Cookies

Política de privacidade

En cumprimento ao REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), indicámoslle que os datos persoais que  Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a tratamentos  automatizados de datos de carácter persoal.
 
1. Responsable do tratamento
 
FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION
AV/  MARTINEZ GARRIDO, 21  INT. 
36205 VIGO (PONTEVEDRA)
Tlf.: 986 25 31 76 Fax: 986 26 32 97
C.I. F.:  G36861078
 
2. Finalidade do tratamento
 
FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION trata a información que se lle facilita coa finalidade de xestionar a relación contractual que lles une, xestionar o envío da información que solicita, información sobre actividades e servizos de interese  aos que  Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do Responsable do tratamento e o propio Responsable do tratamento.
 
Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do Responsable do tratamento, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación. 
 
 
3. Duración do tratamento
 
Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.
 
4. Lexitimación para tratamento
 
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo. 
 
5. Destinatarios do tratamento
 
FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento e administracións públicas.
 
 
6. Exercicio de dereitos
 
Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:
Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
Dereito de rectificación ou supresión
Dereito de oposición
Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento 
Dereito á  portabilidad dos datos
Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de  FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION ou ao correo electrónico habilitado para ese efecto, ………………………, (acreditando a súa identidade).
 
Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante,  AEPD, www.agpd.es.
 
7. Consentimento para tratamento
 
Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á  licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 
8. Reclamacións
 
Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por  FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION pode dirixir as súas reclamacións ao correo funderguete@fundacionerguete.org ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a  AEPD a indicada no territorio nacional, www.agpd.es
 
9. Seguridade e actualización
 
Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que  FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe. 
Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.
 
 
10. Confidencialidade
 
FUNDACION  ERGUETE  INTEGRACION infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado autorizounos expresamente.
 
      Imprimir