Cookies

Responsabilidade social corporativa

Desde a Fundación Érguete-Integración promovemos a Responsabilidade Social Empresarial en tres contornas diferenciadas.

Respecto ao colectivo traballador:

 • Xornada continua.
 • Redución xornada en tempada estival.
 • Aplicación de medidas de conciliación.
 • Adhesión ao "Protocolo para a detección e tratamento na entidade de situacións de violencia de xénero producidas dentro e fora dos lugares de traballo" (2016).
 • Priorización da formación dentro da xornada laboral.
 • Promoción da retención do talento.
 • Formación en Prevención de Riscos Laborais para o persoal de nova incorporación e promoción das revisións anuais de saúde.
 • Enquisa de clima laboral.
 • Promovemos o coidado ambiental.

Respecto de clientes (persoas beneficiarias, empresas e entidades financiadoras):

 • Certificación de calidade Norma ISO 9001:2015.
 • Selo de Excelencia Europea +300 EFQM (2011, 2014, 2016 e 2018).
 • Selo de compromiso para a Excelencia Europea +200 EFQM (2009).
 • Cumprimos coa Lei de Protección de Datos.
 • Adhesión ao Consello Asesor de Pacientes da EOXI de Vigo, Consellería de Sanidade-SERGAS da Xunta de Galicia (2017).
 • Adhesión ao Pacto Social pola non discriminación e a igualdade de trato asociada ao VIH, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019).
 • Cláusulas de confidencialidade do noso persoal na aplicación das súas funcións.
 • Alumnado protexido por Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil.
 • As accións de prácticas non laborais en empresas son comunicadas á Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Convenios de colaboración con empresas e agrupacións empresariais.
 • Achegamos ás empresas conceptos da Responsabilidade Social Empresarial, como integración laboral.
 • Todas as nosas intervencións son gratuítas.
 • Promovemos que o colectivo beneficiario acceda ao persoal da Entidade cando existen vacantes e perfís compatibles.
 • Avaliación do grao de satisfacción nas nosas colaboracións con clientes.

Sociedade

 • Somos asinantes do Pacto Mundial de Nacións Unidas desde o ano 2010.
 • Colaboración en rede en diferentes esferas.
 • Participamos en charlas, relatorios, xornadas para tratar de difundir a nosa actividade e visualizar ás persoas coas que traballamos.
 • Buscamos provedores socialmente responsables.
 • Promovemos o coidado ambiental.
      Imprimir