Cookies

Usuarios/as

O perfil das persoas destinatarias das accións da entidade ten como base común a situación de exclusión ou risco de exclusión:

  • A persoa en proceso de rehabilitación procedente dunha situación persoal e familiar en conflito coa contorna, de rexeitamento social, tal como adicción a todo tipo de drogas, o  exercicio da prostitución, o cumprimento de penas privativas de liberdade, etc.
  • Persoa con cargas familiares non compartidas, agravadas por outros factores ou carencias persoais ou familiares.
  • A condición de inmigrante ou emigrante retornado.
  • A condición de persoa sen fogar.
  • A procedencia de institucións de protección ou reeducación de menores.
  • A condición de muller vítima de violencia de xénero que, polas súas circunstancias, implique especiais dificultades de integración laboral.
  • A pertenza a determinadas minorías étnicas cando tal condición implique especiais problemas de integración laboral.
  • A discapacidade física, psíquica ou sensorial, ou enfermidade mental, en graos que dificulten pero non imposibiliten a súa inserción laboral común.
  • As persoas beneficiarias da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA).
  • As persoas desempregadas de longa duración.
A continuación móstranse os datos do ano 2023. Facendo clic nas gráficas veranse ampliadas.
 
PERSONAS USUARIAS
FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN 2023

 
 
PERSOAS USUARIAS: % HOMES-MULLERES 2023
 

 
 
 
PERSOAS PARTICIPANTES SEGUNDO A ÁREA DE INTERVENCIÓN NO 2023
 
 
 
 
INSERCIÓNS LABORAIS NO 2023
 
 
Principais resultados derivados da nosa actividade formativa:
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DO 2023

 

 
 
Nivel de Satisfacción

O nivel de satisfacción alcanzado, polos nosos/as usuarios/as e alumnos/as, nos programas e cursos da Fundación no ano 2023,  é o que mostran as seguintes gráficas. Desfavorable inclúe baixa e moi baixa satisfacción, Favorable inclúe alta e moi alta satisfacción (clic na imaxe para aumentala)

SATISFACCIÓN PROGRAMAS FUNDACIÓN 2023

 

SATISFACCIÓN CURSOS FUNDACIÓN 2023

 
      Imprimir