Transparencia > Financiamento público

Financiamento público

 
 
 
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, no ano 2021 (código de procedemento SI452A).

Período vixencia: 2022
Obxecto: Programa ACHÉGATE Á REDE
Contía: 16.960,00 €


CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

Período vixencia: 2022
Obxecto: Liña II. 1a) Atención ás necesidades básicas
               Liña II. 1b) Apoio á inclusión sociolaboral en medio penitenciario
Contía:   Liña II. 1a) 29.928,00 €
               Liña II. 1b) 29.671,00 €
 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas rexistradas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e procédese á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento  TR352 C).
 
Período vixencia: 2019-2020
Obxecto: Contratación de 1 traballador/a social durante sete meses para o servizo “ACOMPAÑAMENTO PARA PROGRAMA DE REDUCIÓN DO DANO”.
Contía: 14.921,34 €
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDADE. ORDE do 6 de xuño de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS) realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro (código de procedemento SA645A).

Período vixencia: 2019-2020-2021-2022

Obxecto: Accións de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual.

Contía: 76.500,00 €

 

 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2019 (código de procedemento SI452A).

Período vixencia: 2020

Obxecto: Proxecto DANA, defensa persoal e empoderamento para mulleres

Contía: 5.119,79 €

 

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación Tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

Período vixencia: 2020

Obxecto: Atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social.

Contía: 27.660,00 €

 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE. ORDE do 13 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas (código de procedemento SA463H).

Período vixencia: 2020

Obxecto: Programa SISIFO Obxecto: Proxecto ABEIRO

Contía: 28.850,00 € Contía: 18.500,00 €

 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE. ORDE do 16 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento SA463F).

Período vixencia: 2019-2020-2021-2022

Obxecto: Programa SISIFO

Contía: 254.931,74 €

 

 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A).

Período vixencia: 2019-2020

Obxecto: Proxecto E.V.A. (Emprego-Visibilidade-Autonomía)

Contía: 27.306,50 €

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2020 (código de procedemento TR331A).

Período vixencia: 2020-2021

Obxecto: Contratación de 2 persoas técnicas para a realización de actividades de orientación laboral.

Contía: 50.000,00 €

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL E LABORAL DE PACIENTES CON TRASTORNOS ADICTIVOS. PROGRAMA ITINERE.

Período vixencia: 2021

Obxecto: Desenvolveranse un conxunto de actuacións a través das cales a poboación reclusa destinataria poida adquirir ou completar a súa cualificación e competencias profesionais, coñecer a situación do mercado laboral e as técnicas máis axeitadas para acceder a el, así como recibir, no seu caso, apoio específico para o seu proceso de inserción laboral.

Contía: 104.152,00 €

 

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

Período vixencia: 2020-2021-2022

Obxecto: Itinerarios de inclusión e transición ao emprego, preparación Graduado ESO e cursos de Coñecementos básicos dixitais

Contía 2020: 17.299,71 €

Contía 2021: 59.257,80 €

Contía 2022: 35.331,27 €

 

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR352A).

Período vixencia: 2019-2020

Obxecto: contratación de 5 persoas traballadoras desempregadas para a realización do proxecto “APOIO PARA A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS” durante 12 meses.

Contía: 64.149,00 €

 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2020 (código de procedemento SI452A).

Período vixencia: 2021

Obxecto: Programa ACHÉGATE Á REDE

Contía: 11.986,85 €

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D).

Período vixencia: 2021

Obxecto: programa Atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social

Contía: 29.400,00€
 

 

 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A)

 

Período vixencia: 2020-2021
 
Obxecto: Proxecto E.V.A. (Emprego-Visibilidade-Autonomía)
 
Contía: 30.017,57 €
 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE. ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A).

Período vixencia: 2021

Obxecto:  LIÑA IV - Proxecto VIRADA

LIÑA I - Reparación de vehículos e mellora da infraestrutura da rede

Contía:   Liña IV, 10.439,26 €

Liña I, 7.825,35 €

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461B).

Período vixencia: 2021-2022

Obxecto: Contratación de 2 mulleres, nos postos de Limpadora e Educadora/Técnica de Inserción

Contía:  31.018,23 €

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2021 (código de procedemento TR331A)

 

Período vixencia: 2021-2022

Obxecto: Contratación de 2 persoas técnicas para a realización de actividades de orientación laboral.

Contía: 50.000,00 €
 

 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE. ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)
Período vixencia: 2021
Obxecto:  LIÑA IV - Proxecto VIRADA
  LIÑA I - Reparación de vehículos e mellora da infraestrutura da rede
Contía:   Liña IV, 10.439,26 €
  Liña I, 7.825,35 €

 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461B).

Período vixencia: 2021-2022
Obxecto: Contratación de 2 mulleres, nos postos de Limpadora e Educadora/Técnica de Inserción
Contía:  31.018,23 € 

 
Convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2020.
 
Período vixencia: 2020
 
Obxecto: proxecto CAPACITADAS, formación para o emprego con mulleres vulnerables.
 
Contía: 4.915,92 €
 
 
 
Subvención nominativa para o proxecto EMPREGO INCLUSIVO.
 
Período vixencia: 2020
 
Obxecto: Mellorar a empregabilidade das persoas que se atopan en risco ou situación de exclusión social, de modo que poidan incorporarse ou volver ao mercado laboral, desde un enfoque empoderamento da persoa e o desenvolvemento das súas competencias a través de accións de capacitación e prácticas non laborais en empresas.
 
Contía: 12.500,00 €
 
 
 
Subvención nominativa para o proxecto EMPREGO INCLUSIVO.

Período vixencia: 2021

Obxecto: Mellorar a empregabilidade das persoas que se atopan en risco ou situación de exclusión social, de modo que poidan incorporarse ou volver ao mercado laboral, desde un enfoque empoderamento da persoa e o desenvolvemento das súas competencias a través de accións de capacitación e prácticas non laborais en empresas.

Contía: 12.500,00 €
 
 
 
 
 
 
 
Programa FOAXE-P/2020. Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020.
 
Período vixencia: 2020
 
Obxecto: SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO, para favorecer a formación integral dos/as internos/as e mellorar a súa cualificación profesional, competencias profesionais e persoais cara a súa inserción social e laboral no momento da excarceración, facilitando a súa integración na sociedade.
 
Contía: 7.825,14 €

 

Programa FOIE/2020. Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020.
 
Período vixencia: 2020
 
Obxecto: ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA CALOR-CAFÉ, material informático e de almacenamento e transporte de alimentos. Barrio de las Flores, R/ Azahar, Bloque 48, Portal 10-baixo - 15008 A CORUÑA
 
Contía: 750,00 €
 
 
 
Programa FOAXE-P/2021. Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021.

Período vixencia: 2021

Obxecto: SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO, para favorecer a formación integral dos/as internos/as e mellorar a súa cualificación profesional, competencias profesionais e persoais cara a súa inserción social e laboral no momento da excarceración, facilitando a súa integración na sociedade.

Contía:6.982,08 €


 

Programa FOIE/2021. Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021.

Período vixencia: 2021

Obxecto: ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA CALOR-CAFÉ, Mobiliario de oficina e módulos de organización, tablet con funda, adaptación de luminarias existentes para utilización de iluminación tipo led, deshumidificador, columna de desinfección con dispensador de xel alcohólico sen contacto. Barrio de las Flores, R/ Azahar, Bloque 48, Portal 10-baixo - 15008 A CORUÑA

Contía: 749,70 €
 

Programa FOIEV/2021: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2021.

 

Obxecto: Lote 3. Intervención social en medio penitenciario. FURGONETA 9 PRAZAS.

Contía: 22.314,62 €
 
 
 
 
Contrato de servizos, Concello de Vigo

Período vixencia: 2021

Obxecto: Programa de redución de dano en medio aberto

Contía: 12.000,00 euros

 
 
 
 
Período vixencia: do 01/06/2021 ata 31/07/2021

Obxecto: PROXECTO “Apoio a persoas en situación de emerxencia social”, contratación de 2 persoas.

Contía: 7.775,07 euros
 
 
 
 
 
Período vixencia: do 01/03/2021 ata 31/10/2021
 
Obxecto: PROXECTO VERBAS, trátase de desenvolver unha serie de actividades deseñadas para persoas en situación de exclusión social ou desprotección e/ou drogodependentes, co propósito de favorecer a difusión de información relativa á VIH e Hepatite C
 
Contía: 1.304,41 euros
 
 
 

Subvencións da Concellería de Igualdade a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2021, Concello de Vigo.

 

Período vixencia: do 01/09/2021 ata 15/10/2021

Obxecto: PROXECTO DANA, combina aspectos técnicos da defensa persoal xunto con ferramentas psicoemocionais, de xeito que as mulleres non só senten que teñen capacidade para actuar fronte a situacións de perigo físico, senón que aprenderán tamén a xestionar emocionalmente este tipo de situacións, ademais de recoñecer e frear agresións psicolóxicas e emocionais.

Contía: 1.270,00 euros
 

 

 

 

Subvencións a entidades de carácter social, Concello de Carballo.

 

Período vixencia: do 08/11/2021 ata 17/12/2021

Obxecto: Servizo de Orientación laboral e xestión de competencias. Nace da necesidade de mellora no proceso de integración sociolaboral de persoas excarceradas, en proceso de excarceración ou con antecedentes penais en Carballo e o seu entorno, para o que se propón o deseño de itinerarios personalizados de inserción, onde, partindo da realidade do seu contexto e da maneira máis individualizada posible desenvolvan as competencias persoais, profesionais e dixitais, para favorecer a súa volta á vida en liberdade.

Contía: 1.668,00 euros

 

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
 • SEDE PRINCIPALVIGO

  Avda. Martinez Garrido 21, interior
  36205 Vigo (Pontevedra)
   

  986 253 176

 • CALOR-CAFÉ A CORUÑA

  Barrio de las Flores
  Rúa Azahar bloque 48, portal 10-baixo
  15008 A Coruña

  881 896 801

 • O desenvolvemento desta WEB foi posible grazas ao mecenado da Fundación Barrié e a RSC de Edisa Logo FBarrie Logo EDISA