Cookies

Cursos AFD

Cursos AFD
Oferta formativa de cursos AFD para persoas desempregadas

Cursos A.F.D. 2020

Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

 

A importancia das competencias clave
A Unión Europea insiste na importancia de que a cidadanía adquira competencias clave como parte do seu desenvolvemento persoal, social e profesional.

Son coñecementos básicos que permiten acceder a formacións de distinta índole e entender o seu contido. Para o acceso a determinadas formacións, esíxese a demostración destas competencias crave. Por exemplo, para acceder a Certificados de Profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro. Son o instrumento de acreditación oficial das cualificaciones profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais no ámbito da administración laboral, e melloran substancialmente as cualificaciones profesionais e posibilidades de inserción laboral de persoas desempregadas.

 

Os certificados de profesionalidade posúen diferentes niveis (1, 2 e 3) que implican estudos mínimos para acceder á formación:

  • Os de nivel 1 non adoitan ter esixencia de titulación previa.
  • Os de nivel 2 esixen, como mínimo, o graduado escolar e/ou equivalente á ESO.
  • O de terceiro nivel require estar en posesión dun título de Bacharelato ou equivalente.

 

Por tanto, para obter un Certificado de Profesionalidade de nivel 2 ou 3, se non se ten a titulación mínima esixida, hai que conseguir primeiro as competencias clave necesarias.

 

Cómo se poden demostrar as competencias clave?

  • Para certificados de profesionalidade nivel 2, co título de ESO, e para certificados de profesionalidade nivel 3, co título de Bacharelato.
  • Cun Certificado de Profesionalidade do mesmo nivel ou un nivel inferior, sempre que este sexa da mesma familia ou área profesional.
  • Superando con éxito as probas de Competencias Crave. En Galicia realízase unha convocatoria anual, publicada no D.Ou.G., no mes de maio. As probas realízanse un único día, no recinto feiral de Silleda (Pontevedra).
  • Realizando unha formación específica en Competencias Clave.

 

Que formación en competencias clave ofertamos en 2020?
En total realizaránse 5 cursos de dúas especialidades:

FCOV05 – Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2      
223 horas
Edicións: 27/01/2020 a 31/03/2020
  13/04/2020 a 15/06/2020
  01/07/2020 a 01/09/2020

FCOVXX01 – Comunicación en lingua galega N2      
58 horas
edicións: 10/02/2020 a 26/02/2020
  04/05/2020 a 19/05/2020

 

Que requisitos ten que cumplir o alumnado?
Tarxeta de demanda de emprego.

 

Cómo podes inscribirte?
https://forms.gle/7BxSMvJanvXn4CNj9